กรุงเทพประกันชีวิต ปี’66 กำไร 2.5 พันล้าน เบี้ยรวม 3.4 หมื่นล้าน

กรุงเทพประกันชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลการดำเนินงานปี 2566 กวาดเบี้ยรับรวมกว่า 3.4 หมื่นล้านบาท กำไรสุทธิ 2,548 ล้านบาท ช่องทางแบงก์ยอดขายโต 2.3%

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ BLA เปิดเผยว่า ในปี 2566 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 34,155 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 3.6% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (YOY) โดยเป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 6,885 ล้านบาท ลดลง 0.6% YOY และมีกำไรสุทธิ 2,548 ล้านบาท ลดลง 20.7% YOY

โดยช่องทางธนาคารมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 4,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% YOY จากผลิตภัณฑ์ในช่องทางธนาคารที่ได้รับผลตอบรับที่ดี ขณะที่ช่องทางตัวแทนมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,616 ล้านบาท ลดลง 2.2% และช่องทางอื่น ๆ ลดลง 13%

โชน โสภณพนิช
โชน โสภณพนิช

สำหรับไตรมาส 4/2566 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 7,878 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 1,574 ล้านบาท ลดลง 28% เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ช่องทางธนาคารมีฐานเบี้ยรับปีแรกที่สูง

ทั้งนี้ปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 325,931 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่ 5% จากการลดลงของมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ลงทุน ทั้งนี้สินทรัพย์ลงทุนและเงินสดคิดเป็นสัดส่วน 97% ของสินทรัพย์รวม

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความมั่นคงของฐานะทางการเงินสูง จากระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) สิ้นปี 2566 ที่ระดับ 405% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 ที่อยู่ 377% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 140%

ในปี 2566 บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานที่มั่นคงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง อาทิ ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการวางแผนเกษียณ แฮปปี้เพนชั่น (มีเงินปันผล) ประกันบำนาญที่มีผลประโยชน์ที่รับรองการจ่ายและมีโอกาสรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจากเงินปันผล เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินเมื่อถึงวัยที่ไม่มีรายได้จากการทำงาน

รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เน้นสร้างการออม เกนเฟิสต์ สปีด อัพ 15/8 และผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาค่าใช้จ่ายการเงินจากค่ารักษาพยาบาล

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมการสร้างจิตสำนักรักและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ทำให้สามารถมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 9 และปริมาณการใช้กระดาษภายในองค์กรลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า บริษัทยังได้รณรงค์การลดการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น BLA Happy Life ผ่านแคมเปญลูกค้าต่าง ๆ ในปี 2566 มีจำนวนผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมา

ในด้านสังคม บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และบริษัทยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการประกันชีวิตกับประชาชนตลอดปี รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน บริษัทได้ดำเนินการด้านการกำกับกิจการอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า ตัวแทน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies-CGR) ประจำปี 2566 ในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในระดับ AA ประจำปี 2566 สะท้อนถึงความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกรุงเทพประกันชีวิต

“ในปีนี้เราได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนด้วยความใส่ใจทุกด้าน ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการขายผ่านช่องทางจำหน่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องทางธนาคารที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการทุกกลุ่มลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มการทำงานร่วมกับกลุ่มคู่ค้าที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้เข้าใจความต้องการและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป้าหมายสร้างการเติบโตในระยะยาว” นายโชนกล่าว