กรมบัญชีกลาง ขยายเวลาหน่วยงานรัฐเบิกเงินเหลื่อมปีถึงสิ้น ก.ย. 67

กรมบัญชีกลาง ขยายเวลาหน่วยงานรัฐเบิกเงินเหลื่อมปีจากสิ้นเดือน มี.ค. เป็น ก.ย. 2567 โดยออกหลักเกณฑ์เพื่อปฏิบัติ หากยังเบิกจ่ายไม่ทัน งบฯที่ขอจะถูกพับตามกฎหมาย เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานของรัฐจำนวนมากไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศให้ฟื้นตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพันถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2567 ทุกรายการ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2567

“การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนต้องดำเนินการผ่านระบบ New GFMIS Thai โดยเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. และขอให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (งบประมาณปี พ.ศ. 2566) ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2567 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว

Advertisment