ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์เสนอขาย โทเค็นดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน

ก.ล.ต. เพิ่มธุรกิจรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับเกณฑ์การเสนอขายโทเค็นดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน ทั้งโทเค็นดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-โทเค็นดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคม-โทเค็นดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน-โทเค็นดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเค็นดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน เพื่อให้มีกลไกการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและช่วยให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืน

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมช่วงปลายปี 2566 ได้มีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thailand ESG Fund : TESG fund) รวมถึงให้ TESG fund สามารถลงทุนในโทเค็นดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและช่วยให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความยั่งยืน

และ ก.ล.ต. ได้เสนอหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเค็นดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืนให้เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทเค็นดิจิทัล ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็นชอบแล้วนั้น

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเค็นดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน ได้แก่ โทเค็นดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green token) โทเค็นดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคม (social token) โทเค็นดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (sustainability token) และโทเค็นดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโทเค็นดิจิทัล

เพื่อให้เทียบเคียงได้กับหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ TESG fund ลงทุนในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความยั่งยืนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลเพียงพอต่อการประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) กรณีที่ผู้ออกโทเค็นดิจิทัล (issuer) จะใช้คำเรียกชื่อโทเค็นดิจิทัลที่เสนอขายว่าเป็น “โทเค็นดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน” จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2) ในการเสนอขายโทเค็นดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน issuer ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามรายการที่กำหนดทั้งก่อนและภายหลังการเสนอขาย เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืนที่นำมาใช้อ้างอิง รวมถึงต้องจัดให้มีผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เป็นผู้ให้ความเห็นหรือรับรองในด้านที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนด้วย

3) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเค็นดิจิทัล (ICO portal) และศูนย์ซื้อขายโทเค็นดิจิทัล ต้องนำข้อมูลและรายงานที่ issuer มีหน้าที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน มาเปิดเผยผ่านช่องทางของตนเอง เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับโทเค็นดิจิทัลได้โดยสะดวก

4) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับโทเค็นดิจิทัลเกี่ยวกับความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=982 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail : [email protected] [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2567