ครม. ปลดล็อก Non-Banks ปล่อยกู้ลูกหนี้รายย่อย

ครม. มีมติเห็นชอบผ่อนปรนเงื่อนไขธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Banks) กู้เพิ่มได้เพื่อปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เดือดร้อนจากโควิด-19

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่มิใช่สถาบันการเงินจากเหตุระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

ร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ ไม่นำเงื่อนไขอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 43 พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Banks) ที่ได้รับสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง และได้นำสินเชื่อนั้นไปช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ปัจจุบัน ในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอัตราส่วนทุนกับเงินกู้ที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2516) คือ “เงินกู้ทั้งสิ้นที่จะใช้ในการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตต้องไม่เกิน 7 เท่าของเงินทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น”


น.ส.รัชดา กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงผ่อนปรนเงื่อนไขฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 และได้ผ่านการเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล Non-banks เรียบร้อยแล้ว โดย ธปท. มีความเห็นว่า การผ่อนปรนดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ขัดกับหลักการของแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3