เจอจ่ายจบเอฟเฟ็กต์ กรุงเทพประกันภัย Q1 ขาดทุนสุทธิ 3.5 พันล้าน

กรุงเทพประกันภัย รายงานงบฯไตรมาส 1/65 เบี้ยประกันภัยรับรวม 6,619.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% มีผลขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัย 5,155.8 ล้านบาท ลดลง 1,264.9% อ่วมสินไหมประกันโควิด มีผลขาดทุนสุทธิ 3,580.5 ล้านบาท

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 (ม.ค.-มี.ค. 65) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,619.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน มีผลขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 5,155.8 ล้านบาท ลดลง 1,264.9% สาเหตุหลักมาจากค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน

               

ที่ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้สุทธิจากการลงทุน 969.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.2 และขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,186.6 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 3,580.5 ล้านบาท ลดลง 538.7% ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 33.63 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเท่ากับไตรมาสที่ 1 ปี 2564

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล บริษัทขอยืนยันในความมั่นคงแข็งแกร่งของฐานะการเงินที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นอย่างดี กรุงเทพประกันภัยยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความคาดหวัง และสร้างประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม ตามหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ยืดถือมาตลอดระยะเวลา 75 ปี