โผตำรวจเรียบร้อย 38 นายพล ได้รับความเห็นชอบตามมติ ก.ตร.

ตำรวจ
ภาพจาก PIXABAY

โผตำรวจ 38 นายพล ผ่าน ก.ตร. ธนา-สราวุฒิ นั่งรอง ผบ.ตร. ไกรบุญเป็นจเรตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับความเห็นชอบตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 มีการแต่งตั้งนายตำรวจระดับรอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผบช. รวมทั้งหมด 38 ตำแหน่ง ดังนี้

1.พลตำรวจโทไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็น จเรตำรวจแห่งชาติ 2.พลตำรวจโทธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 3.พลตำรวจโทสราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 4.พลตำรวจโทณพวัฒน์ อารยางกูร จเรตำรวจ (สบ 8) เป็นรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) 5.พลตำรวจโทธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

6.พลตำรวจโทภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 7.พลตำรวจโทโสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 8.พลตำรวจโทอัคราเดช พิมลศรีผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 9.พลตำรวจโทอิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

10.พลตำรวจโทคีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) เป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

11.พลตำรวจโทไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี เป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 12.พลตำรวจโททวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นนายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) 13.พลตำรวจโทธนพล ศรีโสภา จเรตำรวจ (สบ 8) เป็นจเรตำรวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเรตำรวจ) 14.พลตำรวจโทนัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7 15.พลตำรวจโท สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2

16.พลตำรวจโทสรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 4 17.พลตำรวจโทอาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) เป็นผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)

18.พลตำรวจโทอิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 2 เป็นผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

19.พลตำรวจโท อุดร ยอมเจริญ ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย) เป็นผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย) 20.พลตำรวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5

21.พลตำรวจตรีกฤษกร พลีธัญญวงศ์ รองผู้บัญชาการศึกษา เป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน 22.พลตำรวจตรีกิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 6 23.พลตำรวจตรีจิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 24.พลตำรวจตรี ฐากูร นัทธีศรี รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3 เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 25.พลตำรวจตรีนิตินันท์ เพชรบรม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นจเรตำรวจ (สบ 8)

26.พลตำรวจตรี ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 27.พลตำรวจตรี พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

28.พลตำรวจตรีพิสิฐ ตันประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน 29.พลตำรวจตรี ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ

30.พลตำรวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 31.พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นนายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ

32.พลตำรวจตรี วัฒนา ยี่จีน รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7เป็นผู้บัญชาการศึกษา 33.พลตำรวจตรี ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 34.พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นจเรตำรวจ (สบ 8) 35.พลตำรวจตรี สยาม บุญสม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นจเรตำรวจ (สบ 8)