ศาลแพ่ง ยกฟ้อง “กระทะโคเรียคิง” ไม่พบโฆษณาเกินจริง-ไม่มีสารปนเปื้อน

ศาลแพ่ง พิพากษายกฟ้อง คดีสองสาวร้องกระทะโคเรียคิง (Korea King) โฆษณาเกินจริง ชี้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และไม่พบสารปนเปื้อนโลหะหนักที่ทำให้ผู้ใช้เจ็บป่วย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก วันนี้ศาลแพ่งนัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ผบ 3006/2560 ระหว่าง น.ส.อรกัลยา พุ่มพึ่ง ที่ 1 น.ส.กัลยทรรศ์ ติ้งหวัง ที่ 2 เป็นโจทก์ ฟ้อง บริษัทวิซาร์ดโซลูชั่น จำกัด เป็นจำเลย

โดยโจทก์ทั้งสองฟ้องว่า สินค้าที่จำเลยจำหน่ายคือกระทะชื่อว่า กระทะโคเรียคิง (Korea King) มีการโฆษณาขายสินค้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามนั้น ถือเป็นการโฆษณาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค และคุณสมบัติสินค้าของจำเลยไม่ได้เป็นไปตามที่จำเลยโฆษณาจำหน่ายสินค้านั้น

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากระทะพิพาททั้งสองรุ่นของจำเลย ที่จำเลยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภทกระทะและตะหลิว จากบริษัทเคียวซุงเวิลด์นั้น ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ในประเด็นการเคลือบผิวกระทะของจำเลยว่าเคลือบด้วยหินอ่อนหรือวัสดุอื่นครบ 8 ชั้นหรือไม่

พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักให้รับฟังมากกว่าว่า เมื่อตรวจสอบโดยการทดสอบด้วยเทคนิคใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ยิงอิเล็กตรอนลงไปเพื่อหาค่าองค์ประกอบ ซึ่งพบว่ามีธาตุองค์ประกอบมากกว่า 8 ชนิด โดยหลักการชั้นที่เหลื่อมกันไปมาและมีธาตุองค์ประกอบมากกว่า 8 ชนิด ก็สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีจำนวนชั้น 8 ชั้น สามารถสันนิษฐานได้ว่ากระทะของจำเลยทั้งสองรุ่นนั้นมี 8 ชั้น

แต่เมื่อโฆษณาของจำเลยในลักษณะที่โจทก์ทั้งสองฟ้องเป็นคดีนี้นั้น อาจทำให้ผู้รับฟังหรือผู้บริโภคเข้าใจผิดในคุณลักษณะกระทะของจำเลยทั้งสองรุ่นได้ว่าการเคลือบกระทะทั้งสองรุ่นนั้นแบ่งเป็นชั้น ๆ และสามารถเห็นการแยกชั้นได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า แต่อย่างไรก็ตาม การโฆษณารวมทั้งการเข้าใจของผู้บริโภคดังกล่าวก็มิได้เป็นการบ่งชี้ว่าสินค้าของจำเลยไม่มีคุณสมบัติหรือส่วนประกอบตามที่จำเลยโฆษณา ในเรื่องราคาที่จำเลยอ้างอิงนั้นก็ปรากฏในเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย

เรื่องการทนต่อความร้อน ผลการทดสอบพบว่ากระทะของจำเลยทั้งสองรุ่น ในส่วนของตัวกระทะ ทดสอบที่อุณหภูมิ 400 เซลเซียส ไม่พบความผิดปกติของตัวกระทะทั้งสองรุ่น ส่วนด้ามจับทดสอบที่อุณหภูมิ 280 เซลเซียส พบมีรอยแตกเล็กน้อย ซึ่งปกติของคนทั่วไปเมื่อประกอบอาหารอย่างเช่นกรณีต้มซุปที่อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 100 เซลเซียส และไม่พบสารปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และไม่ได้ทำให้ผู้ใช้เจ็บป่วยจากผลกระทบจากโลหะหนักโดยเฉพาะ

พยานหลักฐานของจำเลยที่นำสืบมาจึงมีน้ำหนักให้รับฟังมากกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า จำเลยกระทำละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือกระทำการอันเป็นการผิดสัญญาที่มีการส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามขนาด คุณภาพ แหล่งกำเนิด หรือชนิดไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่จำเลยโฆษณา จนเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองและสมาชิกกลุ่มได้รับความเสียหายแก่ร่างกาย อนามัย จิตใจ จากการโฆษณาสินค้าเกินความจริง และสินค้ากระทะพิพาททั้งสองรุ่นของจำเลยไม่เป็นไปตามที่โฆษณาตามที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้าง

พิพากษายกฟ้อง

กระทะโคเรียคิง (Korea King)
กระทะโคเรียคิง (Korea King)