เช็กมติ ครม. 29 พ.ย. แต่งตั้งทุกตำแหน่ง ไฟเขียว ผู้ว่าฯพัทลุงหญิงคนใหม่

เช็กมติ ครม. 29 พ.ย. 65 แต่งตั้ง-โยกย้ายครบทุกตำแหน่ง ไฟเขียว “นิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ” ภรรยาปลัดกระทรวงดีอีเอส ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคนใหม่ กระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง 3 ราย สาธารณสุขแต่งตั้ง 2 รายแทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้งวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินการคลัง) ในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน

ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ดังนี้ 1.ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา 2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ นางกฤษดา แสวงดี นายก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ นายธีรพล โตพันธานนท์ และนายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

กระทรวงมหาดไทย ให้นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดพัทลุง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับนางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ เป็นภรรยา นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส คนปัจจุบัน

ประวัตินางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ

 

กระทรวงคมนาคม จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมทางหลวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมเจ้าท่า ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง