ทอท. เปิดรายชื่อ 4 ผู้ชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ แสดงวิสัยทัศน์ 16 ม.ค.นี้

AOT

ทอท. ประกาศรายชื่อ 4 ผู้สมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมกำหนดเข้าสัมภาษณ์ นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด ในการบริหารจัดการและพัฒนา 16 ม.ค.นี้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ หากผู้ไม่มาตามวัน เวลา ที่แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

วันที่ 11 มกราคม 2566 รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับสมัคร ทอท. ตามประกาศลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. นั้น

ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ตามลำดับตัวอักษร ได้แก่ 1.นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ 2.นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช 3.นายพรประสิทธิ์ เด่นโมฬี และ 4.นายวิทยา พันธุ์มงคล

Advertisement

โดยคณะกรรมการสรรหากำหนดให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิด ในการบริหารจัดการและพัฒนา ทอท. ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ทอท. ชั้น 7 อาคารสำนักงาน ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒิอากาศ แขวงสีสัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กำหนดเวลาในการให้สัมภาษณ์คนละไม่เกิน 45 นาที โดยแบ่งเวลาเป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดในการบริหารจัดการ และพัฒนา ทอท.เป็นเวลาไม่เกิน 15 นาที และเวลาในการสัมภาษณ์ผู้สมัครในเรื่องอื่น ๆ ไม่เกิน 30 นาที หากผู้สมัครไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามกำหนดวัน เวลา ที่แจ้งไว้จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้

อนึ่ง หาก ทอท.ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรายใดเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นความจริงตามที่ได้รับรองไว้ ทอท.จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้สมัคร หรือถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และจะถือว่าแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะต้องถูกพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Advertisement