1 มิ.ย. 66 วันดื่มนมโลก หนุนคนไทยดื่มเพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตรเป็น 25 ลิตร/ปี

วันดื่มนมโลก

กรมปศุสัตว์ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดรณรงค์บริโภคนมทั่วไทย ในวันดื่มนมโลก : World Milk Day 1 มิ.ย. 66 หนุนคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตรเป็น 25 ลิตร/ปี ในปี 2570

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงาน “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” ซึ่งในปี 2566 ได้กำหนดแคมเปญว่า “EnjoyDairy” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” โดยมีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม

               

โดยในปี 2566 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กำหนดแคมเปญไว้ว่า “EnjoyDairy” ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” เพื่อรณรงค์การบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในวงกว้าง

อีกทั้งเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพการเลี้ยงโคนม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ในการส่งเสริมการบริโภคนมของคนไทยให้เพิ่มขึ้นจาก 18 ลิตร ต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตร ต่อคนต่อปี ภายในปี 2570

นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

การจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และภาคราชการ ตลอดจนถึงผู้บริโภค ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องในการดื่มนม เห็นถึงคุณค่า ประโยชน์ของการบริโภคนม และมีการบริโภคน้ำนมที่ผลิตในประเทศเพิ่มขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลก

Advertisement

ปีนี้กรมปศุสัตว์มีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม ซึ่งประกอบไปด้วย

  • กิจกรรมการออกบูทจำหน่ายสินค้าของบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ณ ลานจอดรถหน้าตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของกรมปศุสัตว์
  • วิดีทัศน์ส่งเสริมการบริโภคนมของผู้บริหารภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์
    กิจกรรมรณรงค์การบริโภคนมของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่ร่วมผ่านทาง VDO conference

ทั้งนี้การจัดงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอไรซ์ สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารนมไทย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอนามัย และหน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศอีกเป็นจำนวนมาก

ดื่มนม

ดื่มนม

Advertisement