ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดราคาน้ำตาลทราย-คุมส่งออก มีผล 3 พ.ย. 2566

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย ทั้งขายส่งและขายปลีก-ควบคุมการส่งออกไปต่างประเทศ นาน 1 ปี มีผลตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จำนวน 2 ฉบับ เกี่ยวกับการจำหน่ายและการส่งออกน้ำตาลทราย คือ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2566 เรื่องการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย และฉบับที่ 69 พ.ศ. 2566 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทราย

โดยประกาศฯ ฉบับที่ 68 ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม
ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กำหนดให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น

               

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ในท้องที่ที่กำหนด จำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในราคาไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชนและราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายดังกล่าวเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 25 (1) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ในท้องที่ที่ระบุไว้ จำหน่ายในราคาไม่สูงกว่าราคาที่กำหนด ดังต่อไปนี้

  1. ราคาจำหน่ายส่ง ส่งมอบ ณ โรงงาน ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
    • น้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 19.00 บาท
    • น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 20.00 บาท
  2. ราคาจำหน่ายปลีก (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
    • น้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 24.00 บาท
    • น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 25.00 บาท

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับกับน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ชนิดก้อน ชนิดที่บรรจุในซองซึ่งมีปริมาณสุทธิไม่เกินซองละสิบกรัม และบรรจุในกล่องหรือภาชนะอื่นใด และชนิดบรรจุขวด กล่อง หรือภาชนะที่มีลักษณะพิเศษ

ข้อ 4 การจำหน่ายน้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่มีปริมาณต่ำหรือสูงกว่าหน่วยที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ให้คิดเทียบราคาตามอัตราส่วน

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ส่งออกมากกว่า 1 ตัน ต้องขออนุญาต

ขณะที่ประกาศฯ ฉบับที่ 69 ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ. 2566 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 กำหนดให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุมไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 กำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณจักรซึ่งน้ำตาลทรายเพื่อให้ปริมาณมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (2) และมาตรา 25 (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ 2 ในประกาศนี้ “น้ำตาลทราย” หมายความว่า น้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

ข้อ 3 บุคคลที่ประสงค์จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งน้ำตาลทรายตามข้อ 2 ที่มีปริมาณครั้งละตั้งแต่ 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกซึ่งน้ำตาลทราย ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแต่งตั้ง กำหนด

ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซี่งน้ำตาลทรายต้องส่งออก ให้ตรงตามชนิด ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่ ตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต รวมทั้งจะต้องนำหนังสืออนุญาตกำกับการส่งออกไปด้วยทุกครั้ง

หนังสืออนุญาตให้ใช้เฉพาะการส่งออกครั้งเดียวเท่านั้น

การส่งออกที่ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 3 วรรคสอง ให้ถือว่าเป็นการส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566