บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงื่อนไขรัฐช่วยค่าน้ำรอบใหม่ เช็กด่วน!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำ
ภาพพื้นหลังจาก Photo by Luis Tosta on Unsplash

คลังแจกแจงเงินอุดหนุนค่าน้ำประปาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เงื่อนไขการรับสิทธิ 100 บาทต่อคนต่อเดือน รับงวดแรก “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” ต้องลงทะเบียนภายในไม่เกิน 17.00 น. วันที่ 25 มีนาคมนี้

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ยืนยันตัวตนแล้ว หากประสงค์จะใช้สิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ที่รัฐอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนั้น จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน

โดยจะได้รับสิทธิ ดังนี้

-กรณีใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับเงินสนับสนุน 100 บาทต่อคนต่อเดือน

Advertisement

-กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท แต่จะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

-กรณีใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าน้ำประปา

ทั้งนี้ จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” หากลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้ให้บริการ ได้แก่ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. ซึ่งกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะชำระค่าบริการที่ผู้มีสิทธิที่ใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการ โดยผู้มีสิทธิไม่จำเป็นต้องสำรองเงินในการชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแต่อย่างใด

Advertisement

โดยผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ (1) สำนักงานการประปานครหลวง หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125 และ (2) สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

ทั้งนี้ การได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ จะไม่กระทบกับการได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ของภาครัฐโดยผู้มีสิทธิตามโครงการฯ จะยังคงสามารถรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ของภาครัฐได้โดยไม่มีการตัดสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ แต่อย่างใด ซึ่งผู้ลงทะเบียนโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ ปี 2565 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th