TISCO มูลค่าแบรนด์พุ่งแตะ 2.9 หมื่นล้าน

TISCO

“ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป” คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย Thailand’s Top Corporate Brands 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยมูลค่าแบรนด์ 29,242 ล้านบาท

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO เข้ารับมอบโล่เกียรติยศในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดในหมวดธนาคาร ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2023 จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยกลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Focus) ในทุกกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ทิสโก้มีความเชี่ยวชาญ สอดรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตอบโจทย์สังคม โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม บริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาโดยตลอด

นอกจากนี้ ยังปรับตัวรับมือกับความท้าทายอยู่เสมอ โดยบูรณาการทั้งบุคลากร ขั้นตอน เทคโนโลยี และข้อมูล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังคงเป็นสถาบันการเงินที่ลูกค้าไว้วางใจในระยะยาว ส่งผลให้กลุ่มทิสโก้ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย Thailand’s Top Corporate Brands 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยมูลค่าแบรนด์ 29,242 ล้านบาท

สำหรับงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands ในปีนี้นับเป็นปีที่ 14 ของการประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่องค์กรทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค เพื่อสร้างความตระหนักให้องค์กรเห็นถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์อย่างเข้มแข็ง

โดยการนำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี มาบูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ให้แบรนด์องค์กรสามารถประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน ผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่า Corporate Brand Success Valuation (CBS Valuation) ได้


ซึ่งสามารถสะท้อนความไว้วางใจที่ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้องมอบให้กับองค์กรนั้นได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน