KTB ตั้งบริษัทใหม่ “กรุงไทย เวนเจอร์ส” ลุยธุรกิจ VC ธปท.ไฟเขียวแล้ว

ธนาคารกรุงไทย กรุงไทย Krungthai

ธนาคารกรุงไทย ส่งบริษัทลูก ตั้งบริษัทใหม่ “กรุงไทย เวนเจอร์ส” ธุรกิจเงินร่วมลงทุน ด้าน “ธปท.” อนุญาตให้บริษัทใหม่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ KTB แล้ว

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ธนาคารกรุงไทย (KTB) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด (KTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ธนาคารถือหุ้น 99.99% และเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ขึ้นจำนวน 1 บริษัท

ชื่อบริษัท กรุงไทย เวนเจอร์ส จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ชำระจดทะเบียนเต็มจำนวน เป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดย KTA ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ข้างต้นเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแล้ว