ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย SP, CS หุ้น ITD ให้เวลานักลงทุนศึกษางบฯ ก่อนปลด 1 เม.ย. 67

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET เทรดหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP, CS หลักทรัพย์ของ ITD จนถึง 31 มี.ค. 67 กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน ปี 2566 พร้อมเตรียมปลดเครื่องหมาย SP ในวันที่ 1 เม.ย. 67

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และเครื่องหมาย CS (ต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ โดยยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ ITD จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 67 และจะปลดเครื่องหมายวันที่ 1 เม.ย. 2567

จากที่บริษัทนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP 1 วัน (วันที่ 29 มี.ค. 67) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาความเห็นของผู้สอบบัญชี ประกอบกับตัวเลขในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยจะปลด SP ในวันทำการถัดไปคือ วันที่ 1 เม.ย.67

โดยก่อนหน้านี้ หลักทรัพย์ของ ITD ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ในวันที่ 1 มี.ค. 2567 จากกรณีไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2566 ภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำส่งงบการเงินประจำปี 2566 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวของบริษัท ทางตลาดหลักทรัพย์ฯจึงยังคงเครื่องหมาย SP ของหลักทรัพย์ ITD ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยจะปลดเครื่องหมาย SP และจะขึ้นเครื่องหมาย CS ในวันทำการถัดไป คือวันที่ 1 เมษายน 2567