สินมั่นคงฯประชุมออนไลน์พรุ่งนี้ แจงทุกประเด็นปมยื่นศาลขอฟื้นฟูกิจการ

สินมั่นคงประกันภัย จัดประชุมออนไลน์พรุ่งนี้ ชี้แจงทุกประเด็นปมยื่นศาลขอฟื้นฟูกิจการ ตั้งแต่เวลา 09.30-10.15 น.

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันที่ 2 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30-10.15 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือออนไลน์ หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 อันเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลลัมละลายกลางเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว ตามงบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงที่มาของปัญหา แนวทางแก้ไข ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ความเสี่ยงหรืออุปสรรคที่อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัทและการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว