เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (8 พ.ย.) ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ฝุ่น ค่าฝุ่น PM 2.5 อากาศ มลพิษ
Photo by Alex Block on Unsplash

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานคุณภาพอากาศเช้าชี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีมาก-ปานกลาง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ 07.00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก-ปานกลาง

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 6.0-23.6 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.3-21.6 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 11.0-24.7 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 7.5-19.4 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 5.5-13.8 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 10.1-34.1 มคก./ลบ.ม.

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK