BITE SIZE : ขึ้นค่าแรง 10 จังหวัด-ปรับเงินเดือนข้าราชการ เพิ่มขึ้นเท่าไร

Prachachat BITE SIZE
โดย พฤฒินันท์ สุดประเสริฐ

13 เมษายน 2567 เป็นเริ่มต้นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาท สำหรับพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่องที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง

และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ที่จะถึงนี้ จะถึงคิวของการขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ที่จะปรับขึ้น 10% เป็นจำนวน 2 งวด

ค่าแรงขั้นต่ำ และเงินเดือนของข้าราชการ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพิ่มขึ้นขนาดไหน

Prachachat BITE SIZE สรุปรายละเอียด ดังนี้

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท 10 จังหวัดท่องเที่ยว

คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ มีการเคาะปรับค่าจ้างขั้นต่ำครั้งที่ 2 ของปีนี้ โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำใน 10 จังหวัดนำร่อง และขึ้นในบางพื้นที่นำร่อง ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง เจาะจงที่ธุรกิจโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาวขึ้นไป ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

Advertisment

สำหรับพื้นที่ 10 จังหวัดที่ได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้ คือ

  1. กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนา
  2. จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
  3. จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา
  4. จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
  5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน
  6. จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก
  7. จังหวัดภูเก็ต (ทั้งจังหวัด)
  8. จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ
  9. จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
  10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุย

ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่ยังไม่อยู่ในรายชื่อ 10 พื้นที่นี้ ค่าแรงขั้นต่ำ ยังคงอยู่ที่ 330-370 บาท ตามที่มีการปรับขึ้นแล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยเหตุผลที่มีการปรับขึ้นเฉพาะ 10 พื้นที่นี้ คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ มองว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ขณะที่ธุรกิจการให้บริการที่พักแรมมีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง และ 10 พื้นที่/จังหวัดดังกล่าวเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูง

Advertisment

คณะกรรมการค่าจ้างฯ จึงได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และได้พิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาคและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้นายจ้าง และลูกจ้าง สามารถประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข

ส่วนกลุ่มธุรกิจต่อไปที่จะมีการพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ คือกลุ่มธุรกิจภาคการส่งออก และโลจิสติกส์

ปรับเงินเดือนข้าราชการ ทั้งใหม่และเก่า

สำหรับกลุ่มข้าราชการนั้น เป็นไปตาม มติ ครม. เมื่อปีที่แล้ว ที่เห็นชอบให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 10% ถึง 2 งวด ในทุกคุณวุฒิ ตั้งแต่ ปวช.-ปวส.ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก โดยงวดแรก เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคมนี้ และงวดถัดไป เริ่ม 1 พฤษภาคม 2568

และจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนชดเชย สำหรับผู้รับราชการก่อนวันที่อัตราแรกบรรจุใหม่ มีผลใช้บังคับอย่างน้อย 10 ปี โดยปรับเงินเดือนชดเชย 2 ครั้ง พร้อมการปรับเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1 และ 2

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เห็นควรพิจารณาปรับเพดานเงินเดือนขั้นสูงที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิมเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท เป็นเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ 14,600 บาท

และปรับเพดานขั้นต่ำของเงินเดือนรวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จากเดิมเดือนละ 10,000 บาท เป็นเดือนละ 11,000 บาท และปรับเงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญขั้นต่ำ จากเดิม 10,000 บาท เป็น 11,000 บาท

โดยเป็นไปตามการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการที่จะต้องมีการปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในช่วงปี พ.ศ. 2555 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้เงินเพิ่มการครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ มีดังนี้

 • ผู้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
 • ผู้รับบำนาญปกติ
 • ผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
 • บำนาญพิเศษ
 • บำนาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการระหรือผู้อยู่ในอุปการะ

และผู้ที่ได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมกันทุกประเภท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญแล้วเกินกว่า 11,000 บาทอยู่แล้ว จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว

ปรับเงินเดือนครู

ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ

โดยเงินเดือนครูบรรจุใหม่ ในระดับครูผู้ช่วย จะเริ่มต้นที่ 16,560 บาทต่อเดือน ในงวดที่ 1 และขยับขึ้นเป็น 18,220 บาทต่อเดือน ในงวดที่ 2 และเงินเดือนครูบรรจุใหม่ จะแตกต่างกัน ตามวุฒิที่บรรจุเข้าเป็นข้าราชการ

ส่วนข้าราชการที่บรรจุก่อนหน้านี้ จะมีการปรับชดเชยด้วยเช่นกัน พร้อมกับการปรับเงินเดือนครูแรกบรรจุ โดยงวดที่ 1 ปรับขึ้นสูงสุด 2,120 บาท และงวดที่ 2 ปรับขึ้นสูงสุด 2,330 บาท ตามคุณวุฒิและช่วงเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม : ขึ้นเงินเดือนครู เริ่ม 1 พ.ค. 2567 เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ เพิ่มขึ้นเท่าไร

ประกาศเงินประจำตำแหน่งข้าราชการ อัตราใหม่ ปี 2567

สำนักงาน ก.พ. มีการประกาศ เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ อัตราใหม่ ปี 2567 ใน 4 กลุ่มตำแหน่ง คือ

 • ประเภทบริหาร ได้เงินประจำตำแหน่งสูงสุด 21,000 บาท
 • ประเภทอำนวยการ ได้เงินประจำตำแหน่งสูงสุด 10,000 บาท
 • ประเภทวิชาการ ได้เงินประจำตำแหน่งสูงสุด 15,600 บาท
 • ประเภททั่วไป ระตับทักษะพิเศษ ได้เงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท

โดยอัตราเงินประจำตำแหน่งใหม่นี้ มีผลเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

ติดตาม Prachachat BITE SIZE EP.50 ได้ที่ https://youtu.be/S8YhGMB7QdE

เข้าใจง่าย ได้ความรู้ ทุกสถานการณ์ข่าว กับ “Prachachat BITE SIZE” ทุกวันเสาร์ 11.00 น. ทุกช่องทางออนไลน์ของประชาชาติธุรกิจ