สุราษฎร์ฯผลักดัน 3 กิจกรรม ชูนวัตกรรมยกระดับ OTOP

โอท็อปภาคใต้

รายงานข่าวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัด

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มมูลค่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนา มีโอกาสเปิดช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

นายชูศักดิ์กล่าวว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ทำการทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการ KBO จังหวัด และดำเนินงานตามโครงการโดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อร่วมวางแผน

               

และกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จังหวัด และผู้ประกอบการ OTOP ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัดคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยพิจารณา ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน และผลิตภัณฑ์ ระดับ 1-3 ดาว

ปี 2565 ในกรณีที่จังหวัดมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผลิตภัณฑ์ระดับ 1-3 ดาว ปี 2565 ไม่เพียงพอ ให้พิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ และลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

ปี 2557-2565 เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) หรือสมัครเข้าสู่กระบวนการ มชช. และอยู่ระหว่างการพัฒนา เป็นลำดับแรก จังหวัดละ 20 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 2 วัน ในวันที่ 5-6 มกราคม 2566 และกิจกรรมที่ 3 การติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 กลุ่ม