เศรษฐา แต่งตั้งที่ปรึกษารมช.คลัง และผู้ช่วยเลขาฯ รมว.คลัง

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งที่ปรึกษา รมช.คลัง และผู้ช่วยเลขาฯ รมว.คลัง

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 2161/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1.นายนิโรธ สุนทรเลขา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

2.นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงการคลัง 12 ต.ค