ส.ว. เห็นชอบ พ.ร.ก.ค้ำประกันเงินกู้กองทุนน้ำมันฯ 1.3 แสนล้านบาท

วุฒิสมาชิก ส.ว. กองทุนน้ำมัน

ที่ประชุมวุฒิสภา 187 เสียง เห็นชอบ พ.ร.ก.ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 1.3 แสนล้านบาท

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 มติชน รายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติต่อจากที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ในการพิจารณาวันนี้ ที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติเห็นด้วย 187 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากปัญหาวิกฤตพลังงาน ราคาน้ำมันที่ผ่านมาถือเป็นวิกฤตที่ซ้อนวิกฤต ทั้งกรณีค่าน้ำมันที่ราคาสูงขึ้น ขณะที่ค่าเงินบาทตกต่ำ โดยการแก้ปัญหาที่ผ่านมารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเดียวที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ทั้งนี้ การแก้ปัญหาต้องใช้การประคับประคองแบบค่อยเป็นค่อยไป

Advertisement

ที่ผ่านมา มีดัชนีชี้วัดค่อนข้างดี ส่วนกรณีที่มีข้อเสนอแนะว่าอย่าอุดหนุนจนบิดเบือน เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด รัฐบาลต้องดูแลเรื่องดังกล่าว ขณะที่การชำระเงินกู้ รัฐบาลได้คำนึงในประเด็นดังกล่าว พร้อมกับการคงเสถียรภาพทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

ขณะที่แผนการกู้เงินนั้น นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในฐานะผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ชี้แจงว่า สำหรับแผนการกู้เงินนั้นได้รับอนุมัติจากรัฐบาลแล้ว

โดยจะมีการกู้เงินก้อนแรก 3 หมื่นล้านบาท ในปี 2565 และอีกก้อน จำนวน 1.2 แสนล้านบาท จะดำเนินการในปี 2566 ขณะที่แผนการชำระเงินนั้น หนี้ก้อนแรกจะมีระยะเวลาใช้คืน 7 ปี ขณะที่ก้อนที่สองมีระยะเวลาการใช้คืน 7 ปีเช่นกัน

Advertisement