คลังยันไม่เบรกปรับภาษีที่ดิน แนะ กทม. ส่งกฤษฎีกาตีความ

ภาษีที่ดิน

โฆษกกระทรวงการคลังแจงคลังไม่ได้เบรก กทม. เก็บภาษีที่ดินเพิ่ม 15 เท่า ชี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วินิจฉัยว่ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ กทม.ออกข้อบัญญัติเพื่อกำหนดอัตราภาษีที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ฎ.กำหนดอัตราภาษี ระบุหาก กทม.ไม่เห็นด้วยสามารถส่งกฤษฎีกาตีความได้

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า กรณีมีข่าวว่าคลังเบรกกรุงเทพมหานคร (กทม.) ไม่ให้เก็บภาษีที่ดินเต็มเพดาน ประเภทที่ดินเกษตรกรรมแยกย่อยตามโซนผังเมืองรวมนั้น

กรณีดังกล่าว กทม.มาขอ “คำแนะนำ” ในการตราข้อบัญญัติของ กทม. เพื่อกำหนดอัตราภาษี “เพิ่มขึ้น” สำหรับการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ที่กฎหมายผังเมืองกำหนดประเภทเป็นเขตพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และคลังสินค้า

               

ซึ่งเรื่องนี้ เข้าคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

โดยพิจารณาเห็นว่า เรื่องนี้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรา 37 วรรคหก ไม่ได้ให้อำนาจ กทม.ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อกำหนดอัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์ หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างไป จากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดอัตราภาษี จึงเป็นประเด็นข้อกฎหมาย ไม่ใช่เรื่องการให้หรือไม่ให้

“เรื่องนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมาย ไม่ใช่การให้หรือไม่ให้ตามข่าว ซึ่งหาก กทม.ไม่เห็นด้วย อาจนำเรื่องส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ช่วยพิจารณาตีความอีกครั้งหนึ่งก็ได้

อย่างไรก็ดี เรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการจัดทำหนังสือแจ้งความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอบไปยัง กทม.อย่างเป็นทางการ จึงไม่อาจก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่และการพิจารณาของคณะกรรมการชุดดังกล่าว” นายพรชัยกล่าว