อมรินทร์ เปิดตัวบอร์ดชุดใหม่ หลังตระกูลอุทกะพันธุ์ ขายหุ้นให้เจ้าสัวเจริญ

อมรินทร์

“อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์” แต่งตั้ง “บอร์ด-ผู้บริหาร” ชุดใหม่ หลังตระกูลอุทกะพันธุ์ ขายหุ้นยกพอร์ตให้ “เจ้าสัวเจริญ” ดึง “ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการ “ศิริ บุญพิทักษ์เกศ” รั้งตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีผลทันทีตั้งแต่ 7 พ.ย. 66

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ AMARIN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

ได้แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ แทนนางเมตตา อุทกะพันธุ์ และนายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

               

ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ยังวางอยู่อีก 1 ตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สุเมธ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ ประกอบด้วย

1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการ และกรรมการอิสระ
6. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการ และกรรมการอิสระ
7. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการ
8. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการ
9. นายกำพล ปุญโสณี กรรมการ
10. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ
11. นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการ

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติแต่งตั้ง นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติแต่งตั้ง นายอมร อึ้งสกุลปรีชา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร แทนกรรมการบริหารที่ลาออก รวมถึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร และตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยอนุมัติให้แก้ไขเป็น “นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หรือ นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ หรือ เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเฉนียน หรือ นายกำพล ปุญโสณี หรือ นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง หรือ นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ก่อนหน้านี้ ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นางระริน ได้ขายหุ้น AMARIN จำนวน 138,387,052 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 13.86% ให้กับบริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ในราคาหุ้นละ 5.50 บาท คิดเป็นเงินรวม 761.13 ล้านบาท โดยเป็นการขายแบบยกทั้งพอร์ต และต่อมาช่วงกลางเดือนตุลาคม 2566 ตระกูลอุทกะพันธ์ก็ลาออกจากกรรมการ, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท