ราชกิจจาฯ ประกาศ “ชัชชาติ” แบ่งงาน 4 รองผู้ว่าฯ กทม.

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคําสั่งกรุงเทพมหานคร มอบหมาย มอบอำนาจรองผู้ว่าฯ กทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269/2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีคําสั่งต่อไปนี้

 1. มอบหมาย และมอบอํานาจในการสัง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้บัญญัติเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น อย่างอื่น ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ดังนี้

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

 1. สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
 2. สํานักการคลัง
 3. สํานักเทศกิจ
 4. สํานักสิ่งแวดล้อม
 5. สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
 6. สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 7. สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
 8. สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลัง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

 1. สํานักการโยธาสํานักการระบายน้ำ
 2. สํานักการจราจรและขนส่ง
 3. สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
 4. บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
 5. สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

 • สํานักการแพทย์
 • สํานักอนามัย
 • สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
 • สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอํานาจในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของหน่วยงานหรือส่วนราชการ ดังนี้

 • สํานักการศึกษา
 • สํานักพัฒนาสังคม
 • สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
 • การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร
 • สํานักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

2. ในกรณีที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในลําดับใดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในลําดับถัดไป ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 มีอํานาจในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทน

ส่วนกรณีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในลําดับที่ 1.4 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในลําดับที่ 1.1 มีอํานาจในการสั่งและการปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

3. การสั่ง และการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับราชการ ของหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายในข้อ 1 ให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาสั่งการในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

3.1 งานที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องงานนโยบาย หรืองานที่เป็นเรื่องสําคัญและอาจมีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานคร หรือ แก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวม

3.2 การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

3.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ

3.4 เรื่องเสนอสภากรุงเทพมหานคร รัฐสภา รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

4. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนี้ คือ

 • ลําดับที่ 1 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม
 • ลําดับที่ 2 รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล
 • ลําดับที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช
 • ลําดับที่ 4 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565