Home Tags สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

Tag: สารคดีเสียงจากแผ่นดิน

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep17 ชุมชนบ้านหนองบัวเมืองเลย ปั้นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด สร้างชุมชนเข้...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep17 ชุมชนบ้านหนองบัวเมืองเลย ปั้นเยาวชนสำนึกรักบ้านเกิด ด้วยแนวคิด 4 ออม ล้อม รัก สร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง (ตอนที่ 2 ) #ชุมชนบ้านหนองบัว #ภูหลวง #เลย #ชุมชนพัฒนา...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep14 “ชุมชนเกาะกลาง คลองเตย” รู้รักสามัคคี ร่วมพัฒนาชุมชน บนวิถีความพอ...

จากชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่ บ้านใครบ้านมัน อยู่ใครอยู่มัน ตัวใครตัวมัน เจอหน้าก็ยิ้มกันเฉยๆ ไม่มีการสังสรรค์กัน รอให้แต่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหา จนกระทั่งปี 52 ที่นี่เกิดวิกฤต ไฟไหม้ครั้งใหญ่ เกิด...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep13 ไร่พิมพ์วรัตน์ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep13 ไร่พิมพ์วรัตน์ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สร้างความแตกต่าง อย่างตั้งใจและมุ่งมั่น จนวันนี้กลายเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน . "เปลี่ยนคำว่า "บ้า" เป็น "กล้า" ที...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 4 ep8 จากหมู่บ้านแห้งแล้ง ร่วมกลุ่มแก้ปัญหาน้ำ สู่แหล่งปลูกไม้ประดับ-สม...

ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างแย่งกันใช้น้ำ ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านดงขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี ที่ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ชาวบ้านจึงต้องหันหน้าเข้าหากันในการวางกต...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep5 บ้านธารมะยม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รวมกลุ่มอาชีพเรียนรู้ร่วมกัน สร้...

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” บ้านธารมะยม อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนที่เริ่มต้นด้วยการนับศูนย์ และค่อยๆ เติบโตทีละน้อยอย่างมั่นคง จากอาชีพหลัก คือ การเป็นเกษตรกร เริ่มประยุกต์นำสิ่งที่มีในชุมชนมาต่...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep4 กลุ่มฮักน้ำจางขับเคลื่อนชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ (ตอนที่ 2)

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” #กลุ่มฮักน้ำจาง บ.นากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ชุมชนที่เริ่มต้นยกระดับความเป็นอยู่ด้วยการมุ่งสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักท้องถิ่น กินตามฤดูกาล โดยเริ่มจากสมาชิกแค่ 5 ค...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep3 กลุ่มฮักน้ำจางสู่วิถีสีเขียวขับเคลื่อนชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์ (ตอนท...

“สารคดีเสียงจากแผ่นดิน” จะพาไปรู้จักกับกลุ่มฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ที่เริ่มต้นจากสมาชิกแค่ 5 ครัวเรือน ในการจับมือกันมุ่งสู่วิถีเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผักท้องถิ่น กินตามฤดูกาล ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ตอนที่ 2 จะพาไปรู้จักกับ Young Smart Farmer ของ “ไร่แสงสกุลรุ่ง” จ.กาญ...

สวนเกษตรผสมผสานที่นำเอาองค์ความรู้ นวตกรรม รวมถึงการคิดที่นอกกรอบ มาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร ผ่านการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และยังเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรคนอื่นๆ ในพื้นที่ได้เรียนรู้และนำ...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP.24 ตอนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์แปลงใหญ่ นิคมเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน...

การปลูกพืชผักให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ องค์ความรู้การทำเกษตร การเลือกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ และอีกหัวใจหลัก คือ พื้นที่เพาะปลูก นิคมเศรษฐกิจพอเพียงบ้...

สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season3 EP. 23 ตอนมะม่วงหิมพานต์บ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ “...

นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ของคนในชุมชนตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อยที่มีศักยภาพในด้า...

ข่าวน่าสนใจ